International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Chan H. Lee

Publications

Year
Venue
Title
2003
EUROCRYPT
2002
PKC

Coauthors

Xiaotie Deng (2)
Yunlei Zhao (1)
Hong Zhu (1)
Huafei Zhu (1)